bølge

HANDELS­BETINGELSER
(PRODUCENTER)

bølge

Introduktion

Raahandel.dk er en online handelsplatform, der formidler køb og salg af føde- og drikkevarer gennem annoncering på hjemmesiden (benævnes herefter som Råhandel) mellem producenter og andre virksomheder, som forarbejder eller sælger fødevarer. Kun producenterne selv kan sætte varer til salg på Råhandel. Ved brug af Råhandel accepterer producenten disse salgs- og leveringsbetingelser.

Ved køb gennem Råhandel modtager producenten hele beløbet, som producenten sætter varen til salg for. Råhandel lægger et gebyr på varen, som betales af køberen.

Råhandel stilles til rådighed af Råhandel ApS, CVR-nr. 37405906, Sønderlundsvej 18 4000 Roskilde, Danmark.

Anvendelse af Råhandel

Disse handelsbetingelser er gældende for al handel som producent på Råhandel.

Råhandel er en online markedsplads for køb og salg af føde- og drikkevarer. Der sælges kun føde- og drikkevarer, hvor sælgeren selv har været del af fremstillingen eller udviklingen af varen.

Det er omkostningsfrit som producent at oprette sig, indrykke annoncer og tage imod bestillinger på Råhandel. Leveringer fra samlingspunktet til kunden er endvidere omkostningsfrie for producenten.

Producenter og kunder kan indgå fleksible handler. Producenterne vælger selv, om dette skal være en mulighed.

Fleksible handler er aftaler, der forhandles direkte mellem kunden og producenten. Fleksible aftaler kan vedrøre, men er ikke begrænset til, andre varetyper, kvaliteter og priser samt reservering af varer.

Råhandel medvirker ikke ved forhandling af fleksible handler mellem producenten og kunden. Råhandel medvirker kun ved bestillingsbekræftelse, administration og logistiske opgaver forbundet med fleksible handler mellem producenter og kunden.

Ved tvister mellem producenter og kunder vedrørende fleksible handler skal producenten dokumentere, at der er foretaget levering af varen i henhold til det mellem producenten og kunden aftalte i aftalen.

Producenten står til enhver tid selv til ansvar for særpriser givet til en kunde på www.raahandel.dk .

Betingelser for oprettelse som producent på Råhandel

Det er en betingelse for at oprette en brugerprofil på Råhandel, at producenten er momsregistreret.

Ved oprettelse af en brugerprofil på Råhandel skal producenten beskrive virksomheden med tekst og billeder.

Det er alene producentens ansvar, at varerne overholder dansk fødevarelovgivning herunder, men ikke begrænset til, produktion, forarbejdning, vildledende markedsføring, registrering og næringsdeklarationer. Primærproducenter, som ikke er økologiregistrerede, skal sende papirer fra Landbrugsindberetning.dk, som viser, at de er registrerede.

Producenten angiver selv på hjemmesiden kontaktoplysninger og i hvilket tidsrum, producenten er tilgængelig for henvendelser fra kunder.

Oprettelse af indhold på Råhandel

Ved oprettelse af indhold på markedspladsen skal den udbudte vare beskrives med tekst og billeder, og der skal anføres mængde, pris, bestillingsfrist og leveringsdage. Indhold bliver først synligt på markedspladsen, når det er blevet godkendt af Råhandel ApS.

Det er kun tilladt at sætte føde- og drikkevarer til salg på markedspladsen, medmindre andet er aftalt. Det er en betingelse, at producenten selv aktivt har deltaget i produktionen eller udviklingen af den pågældende vare, der sættes til salg.

Det er producentens risiko og ansvar, at priser og information i annoncerne er korrekte. Producenten skal ved oprettelse af annonce angive antallet af enheder, der er til salg.

Det er producentens ansvar, at indhold oprettet på Råhandel ikke overtræder gældende lovgivning, herunder markedsføringsloven, og ikke krænker tredjemands rettigheder.

Råhandel forbeholder sig retten til at redigere eller ændre på varers beskrivelser, så længe budskabet ikke ændres.

Råhandel forbeholder sig retten til ikke at godkende indhold på markedspladsen.

Modtagelse af bestilling og bestillingsbekræftelse

Når en kunde bestiller en vare, fremsender Råhandel bestillingssedlen til producenten. Kunden modtager ved bestilling en bestillingsbekræftelse. Producenten skal ikke fremsende en bestillingsbekræftelse til kunden.

Kunder kan ikke annullere ordrer. Råhandel kan helt eller delvist ændre og annullere en kundes ordre, såfremt der er tvivl om, hvorvidt kunden betaler, hvis dette ikke medfører tab for producenten.

Betaling

Producenten skal fremsende sin faktura med månedens salg til Råhandel sidste leveringsdag i måneden. Der sættes minimum 14 dages betalingsfrist. Råhandel vil bistå med indholdet på fakturaen ved at sende en salgsseddel. For at overholde Fødevarestyrelsens regler skal producenten referere til den givne måneds salgsseddel eller vedhæfte salgssedlen til fakturaen. Det kan f.eks. gøres ved at skrive i fakturaen: “Handel i januar jvf. salgsseddel fra Råhandel.”

Priser

Alle priser på varer skal skrives i DKK ekskl. moms.

Levering

Producenten har ansvaret for at levere bestillinger til et aftalt opsamlingspunkt, medmindre at der mellem producenten og Råhandel er aftalt afhentning af varer. Afhentning aftales individuelt og med fast pris pr afhentning.

Producenten har ansvaret for at vedlægge den af Råhandel genererede følgeseddel/pakkeliste, som findes på raahandel.dk/pakkeliste.

I forbindelse med levering har producenten ansvaret for, at bestillinger er pakket forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning for transport af fødevarer. Råhandel og logistikunderleverandører forbeholder sig retten til at afvise at modtage bestillinger fra en producent, såfremt kravene til pakningen ikke er tilstrækkelig opfyldt eller fødevareloven ikke er overholdt.

Ved forsinkelser på 30 minutter eller mere pålægges et forsinkelsesgebyr på 300 DKK per påbegyndte halve time. Der kan maksimalt pålægges et forsinkelsesgebyr på 600 DKK.

Transportemballage

Producenten har ansvaret for, at emballagen er ren, sikker og fri for mærkater, som ikke er nødvendige i leveringssammenhæng.

Producenten har ansvaret for, at emballagen er tydeligt markeret med informationerne fra ordrebekræftelsen.

På transportemballage som indeholder kølevarer, er det producentens ansvar at disse markeres tydeligt med “KØL”. Såfremt en vare skal kasseres pga. manglende markering med “KØL” på kassen, skal producenten erstatte varen og betale et gebyr svarende til et restordregebyr til Råhandel for at håndtere fejlen.

Råhandel kan af logistiske grunde pålægge producenter at anvende specifik emballage.

Restordrer

Leverer producenten ikke sine varer til den aftalte tid for den pågældende ordre oprettes automatisk en restordre, som skal leveres dagen inden den næstkommende leveringsdag, med mindre andet aftales skriftligt mellem producenten og Råhandel.

Råhandel forbeholder sig retten til at bekoste producenten omkostningerne ved restordrer, hvor producenten bærer ansvaret herfor. For hver kunde som ikke modtager deres bestilte vare, takseres et gebyr på 300 kr. ex. moms. Udgifter til administration og logistik er dækket heri. Råhandel har ret til fraregne gebyret i næste udbetaling.

Alle restordrer distribueres af Råhandel, med mindre andet aftales skriftligt mellem producenten og Råhandel.

Reklamation og erstatningsvarer

Kunden er forpligtet til at kontrollere varer og emballage ved levering.

Såfremt kunden mod forventning modtager en vare, der ikke lever op til det aftalte på grund af fejl eller mangler, så vil det være muligt at reklamere over denne vare.

Reklamationsretten for grøntsager og andre letfordærvelige varer forsvinder 12 timer efter levering og for tørvarer efter 8 dage efter levering.

Reklamation over mangler skal ske straks og senest 8 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret. Ved reklamation senere vil reklamationsretten være fortabt.

Producenten fastsætter, hvilken reklamationsgruppe en udbudt vare hører under. Det vil i varebeskrivelsen fremgå, hvilken reklamationsgruppe den pågældende vare hører under.

  1. Erstatningsvare samme dag (hvis anmeldt på leveringsdagen)
  2. Erstatningsvare følgende leveringsdag
  3. Betaling retur

Ved mulighed for erstatningsvare vil en lignende vare fra samme eller en anden producent da blive tilbudt.

Såfremt det kun er en del af det leverede, som er fejlbehæftet, gælder det ovenfor anførte for den del, som er fejlbehæftet.

Kunden kan alene anvende den misligholdelsesbeføjelse, som er knyttet til varen ved bestilling. Kunden kan ikke anvende andre misligholdelsesbeføjelser.

Der tages ved reklamation forbehold for udsolgte varer.

Det er kundens pligt i reklamationssager at reklamere rettidigt og fremsende nødvendig dokumentation for mangler.

Tilbagetrækning / tilbagekaldelse

Såfremt en producent eller fødevaremyndighed finder at en vare bør tilbagekaldes grundet fejl eller andre problemer med fødevaresikkerheden, skal Råhandel straks kontaktes pr. telefon og email, således at Råhandel kan iværksætte en tilbagetrækning af den pågældende vare.

Det er procedure, at Råhandel krediterer kunder for eventuelt tilbagekaldte varer, og at producenten herefter modtager en faktura pålydende Råhandels faktiske omkostninger herved herunder eventuelt nye varer, Råhandels fee og arbejdstimer forbundet med tilbagekaldelsen. Råhandel kan tilbageholde udbetaling til producenten løbende måned + 1 måned, såfremt der er begrundet tvivl omkring tilbagekaldelse af producentens varer. Såfremt en kunde skal krediteres pga. en tilbagekaldelse, kan Råhandel modregne beløbet i producentens udbetaling.

For tilbagetrækning af varer leveret til Coop henvises til Coop Danmarks almindelige forretningsbetingelser jvf. bilag 1.3., som betales oven i Råhandels omkostninger ved håndtering af tilbagetrækningen.

Opsigelse af brugeraftale

Producenten kan lukke sin brugerprofil på Råhandel med 8 dages varsel. Producenten er forpligtet til at færdiggøre eventuelle bestillinger foretaget før eller under opsigelsesperioden.

Råhandel kan uden varsel lukke en brugerprofil på markedspladsen, hvis brugerprofilen eller dens indhold er i strid med Råhandels handelsbetingelser eller gældende lovgivning i øvrigt.

Handel med Coop gennem Råhandel

Dette afsnit gør sig alene gældende for producenter, som handler med Coop Danmark og Coop-butikker gennem Råhandel. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem dette afsnit og andre dele af handelsbetingelserne, har dette afsnit forrang.

Ved accept af disse handelsbetingelser godkendes automatisk bilag 1.1 og bilag 1.2 og bilag 1.3 omhandlende Coop Danmarks krav til deres leverandører. Disse handelsbetingelser har forrang over bilag 1.3.

Producenten kan kun handle med Coop Danmark og Coops butikker gennem Råhandel, medmindre andet er aftalt skriftligt. Producenten har ret til at handle med butikker uden om Råhandel, såfremt producenten har haft forudgående salg til butikken, og Råhandel er gjort skriftligt opmærksom om dette før indgået samarbejde om salg til Coop.

Producenten skal skriftligt varsle Råhandel med løbende måned + 3 måneders varsel, såfremt samarbejdet ønskes afsluttet for at handle med Coop Danmark eller med en Coop-butik på anden vis. Såfremt producenten handler med Coop Danmark eller en Coop-butik på anden vis inden opsigelsesperiodens udløb, kompenseres Råhandel med den tabte avance. Dette beregnes som tre gange det beløb, som Råhandel har fået i avance på producentens varer i den måned, hvor der har været størst omsætning af producentens varer.

Råhandels ansvar

Råhandel tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, skrivefejl, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure.

Der tages ved levering forbehold for uforudsete forhindringer, herunder trafik- og vejrforhold og force majeure der gør, at leveringen bliver forsinket.

Råhandel kan ikke gøres erstatningsansvarlige for eventuelle fejl på Råhandel.

Råhandel kan ikke gøres erstatningsansvarlige for brugeres uautoriserede eller ulovlige brug af Råhandel.

Råhandel hæfter aldrig for direkte eller indirekte omsætningstab hos brugere.

Råhandels erstatningsansvar er begrænset til værdien af den enkelte leverance.

Råhandels råd og service er kun vejledende, og Råhandel påtager sig intet ansvar i denne sammenhæng.

Kontrakter

Alle kontrakter og aftaler anvendt ved brug af Råhandel er reguleret efter dansk lovgivning.

Misbrug af Råhandel

Råhandel forbeholder sig retten til at fjerne indhold på Råhandel såfremt det vurderes, at indholdet er i strid med eller uforeneligt med handelsbetingelserne eller gældende lovgivning i øvrigt. Råhandel forbeholder sig i den anledning retten til at træffe tekniske og juridiske foranstaltninger, der afskærer brugere af Råhandel fra at gøre brug af markedspladsen.

Rettigheder til indhold

Ved anvendelse af Råhandel indvilliger brugeren i ikke at kopiere eller misbruge Råhandels varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder.

Råhandel forbeholder sig retten til at anvende uploadede billeder og tekst fra producenterne på hjemmesiden og til andre markedsføringsformål.

Ændringer og rettelser af vilkår for brugen af Råhandel

Råhandel kan opdatere disse vilkår til enhver tid, således at opdateringen træder i kraft næste gang, producenten gør brug af Råhandel. Producenten modtager en mail med de nye vilkår en uge før de træder i kraft.

Såfremt producenten ønsker at opsige sin brugeraftale på baggrund af ændringerne, vil ordrerne modtaget før og under opsigelsesperioden være underlagt vilkårene fra før ændringerne.

Indsamling, opbevaring og brug af persondata

Ved oprettelse af en brugerprofil på Råhandel skal brugeren oplyse navn, adresse, e-mail, telefonnummer og CVR-nr. Oplysningerne er nødvendige for at kunne fremsende fakturaer. Alle registrerede oplysninger behandles fortroligt og i henhold til persondataloven.

Råhandel forbeholder sig retten til at bruge producentens firmaadresse til et producentkort.

Råhandel indsamler aldrig selv personfølsomme oplysninger, uden at producenten selv har givet Råhandel oplysningerne.

Oplysningerne bruges kun til at gennemføre og forbedre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Ved godkendelse af disse handelsbetingelser giver producenten Råhandel ret til at sende generelle informationer vedrørende Råhandels virke, som for eksempel ændring af handelsbetingelserne. Producenten kan til enhver tid afmelde disse mails, men er da selv ansvarlig for at holde sig opdateret.

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Råhandel sælger ikke producentens oplysninger til tredjepart.

Beskyttelse af persondata

Ifølge lovgivningen skal persondata opbevares sikkert og fortroligt. Råhandel gemmer persondata på computere med begrænset adgang, og som er placeret i kontrollerede faciliteter. Persondata slettes løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Den dataansvarlige hos Råhandel ApS: Direktøren for Råhandel ApS.

Der kan forekomme løbende ændringer til Råhandels’ behandling af persondata. Råhandel forbeholder sig derfor ret til løbende at ændre disse retningslinjer.

Kontakt vedrørende persondata

Som registreret hos Råhandel har producenten ret til at gøre indsigelser mod registreringen. Producenten har også ret til indsigt i, hvilke data der er registreret om producenten. Henvendelse vedrørende ovenstående kan rettes til kontakt@raahandel.dk .

Bilag

  1. Samhandelsaftale mellem Coop og producenterne på Råhandel
  2. Coop’s Code of Conduct
  3. Coop Danmarks almindelige forretningsbetingelser

Kontakt


kontakt@raahandel.dk

+45 92 45 01 05
Man-Fre 09:00 - 17:00

Råhandels kontor
Ravnsborggade 8B, 3. sal
2200 København N

Råhandel ApS
CVR: 37405906

Ind­leverings­steder


Fødevare­styrelsens rapporterCopyright © 2021 Råhandel